www.ebbemunk.dkarrowFritz Jürgensens tegninger

Klassikerne | Mand til mand | Mellem kønnene | Musik | Tyende | I ægteskabet | Børn til børn | Opdragelse | Ungdom | Gadeliv | Gyssebogen | del 2 | del 3

Introduktion   |   English Summary   |   Retur

Samtlige tekster til Fritz Jürgensens tegninger


Se tegning

- Du Frelsens Himmel! nu løber Hunden med Stegen!

- Vær kun rolig, lille Madam, jeg har sat Benet paa den.


Se tegning

"Deres Excellence er altfor meget hjemme Forretningerne, til at det ikke skulde være Dem indlysende, hvormeget vort Arbeid er forøget. Men at andrage paa en Gageforhøielse for hele Personalet, vilde være ubeskedent; jeg ønsker den kun for mit Vedkommende".


Se tegning

- En skal være den første! sagde Doktoren og satte sig tilbords, efter at Selskabet længe havde tøvet med at foretage dette Skridt.


Se tegning

- Lad os høre, hvad Cancelliraaden siger.

- Ja, Onkel, hvad troer Du?

- Hmja, - i denne Sag lader sig jo sige en heel Del - baade pro et contra.


Se tegning

- Gud bevares, jeg bøjer mig for Vandyck, men Enhver har sine fortrin. -


Se tegning

- Jomfru Stjernholm! om Forladelse at jeg afbryder Dem ...; er De ikke snart færdig? -


Se tegning

Herr Flaumann tænker paa, hvad han kunde have svaret.


Se tegning

Herr Thomsen ambitionerer at være den,der bør løfte Parapluien høist paa det smalle Fortoug.


Se tegning

Den galante Harreskov har ladet sin Vogn møde for at skaffe nogle af Damerne en beqvemmere Befordring hjemad.


Se tegning

Man er sletikke kommen tilskade. Kun Frøk. L. har brukket en Arm, og Alle ere enige i at det Hele igrunden var en moersom Spads.


Se tegning

- Det er indlysende, at Væren (det Umiddelbare) skrider frem og bliver et andet Selv (en Negation af det Umiddelbare) og altsaa sit immanente (ikke udenfra betegnede) Indhold. Det standser, og bliver sit negative Selv; men gjenoptager en Tilværelsens Udvikling i sig, og denne Gjenoptagen, er den bestemte Enkeltheds Tilbliven, som er et Produkt af hiint, og vorder en Urform for videre Udvikling. Dette er Livet. -


Se tegning

- Jeg holder The for skadeligere end Kaffe — meget skadeligere end Kaffe! -


Se tegning

- De forlanger blot: af de Cigarer som Assessor Mikkelsen pleier at faae af, saa ved Jomfruen nok Besked.


Se tegning

- Testament? Det kan Kælen fløjt-me være mig det samme hvem der faaer det, naar jeg føst er væk! Jeg skal inte ha' noget af at gi'e Pa-Daler for en Pialte Papir, og saa ha' denne — Notarius Publikum med to Posekiggere til at faae at vide hvormeget jeg har.


Se tegning

- De er Dyrlæge ... meget respectabelt! men jeg kan ikke være tjent med at miste al min Praxis fordi jeg boer i Huus med Dem. Jeg maa bede Dem afholde Deres Patienter fra at bide mine naar de mødes paa Trappen.


Se tegning

- De veed ikke, hvad De skal sige til det? Saa skal jeg fortælle Dem det: De skal holde Deres Mund! Det er rene Ord, haaber jeg!


Se tegning

- Nu har Pastoren raset og skjændt den hele Aften hvergang han satte sig selv en Beet; og da det kommer til Stykket er det ham der vinder fra os allesammen.


Se tegning

- Ja, sa'e han, men kunde man dog ikke arrangere det saadan og saadan? Nei, sa'e jeg, det maa De forlade mig! og kun saameget vil jeg sige Dem, at der ikke bliver noget af saalænge jeg sidder i Commissionen. — Saa taug han stille og gik.


Se tegning

- Om morgenen, i det Øieblik jeg vaagner, drikker jeg et Glas koldt Vand, lige hentet fra Posten. Klokken saadan 7, halv 8 tager jeg mig en Kop Mælk med saameget som et Fingerbøl Kaffe i; og saa intet mere før Middag. Til Middag (præcis Kl. 2) spiser jeg Grynsuppe og en Ret Fisk; og dermed er jeg færdig for den Dag, undtagen en lille bitte Kop The Kl. 8. Det bekommer mig meget vel. -


Se tegning

Man overfylder Lazaretherne med gudelige Skrifter, fortræffeligt! men hvem læser dem? Og Bibelen, Deres Durchlautighed! jeg spør' Dem derom: hvad er det for en Bog? En aldeles forældet Lecture, en ethnographisk Curiositæt, som enhver oplyst Mand maa desavouere! ... jeg har aldrig seet en Bibel!


Se tegning

- Man kan ikke nægte, at Egnen om Svendborg er overordentlig deilig? -

- Hvad? -


Se tegning

- 1. Hua jæ si'e jæ si'e te de æ noue Vreul ailsammel. Og saa dehæ Intepellâs opp' i Rigsdagen ... Fainen maa uih hua de ska blitt'eh!

- 2. Ja men hør nu Morten, jeg har speculeret! — Det er inte for det; men jeg har jo været tretten Aar Fyrbøder i dengang der var et Cancellie; og Du kan troe, vores Udenrigs er en sikkren Hund; han la'er sig inte gaae paa!

- 1. Aa nei; han æ nok et saa møi fihkainte.

- 2. Pas paa hvad jeg siger- det forstaaer sig, men jeg siger blot, og det i denne Aften: Tingene klare sig ... Tingene klare sig!

- 1. Ja da uo de da paa Tihn .. Mathisen læ vos kon foh To-kaffeponser!

- 2. Tingene klare sig!


Se tegning

- Man kan ikke nægte at Arrangementet var overordentlig smagfuldt.


Se tegning

- Jeg maa virkelig bede Dem, som Huusvært at tage Dem af Sagen, Herr Rabe! Tænk, igaar kommer Nicolai hjem fra Skole, og da han gaaer forbi Kjelderen, ta'er Meelmanden ham, og banker ham med knyttet Haand, saa han er ganske lilla over hele Legemet!

- Saa? men hvad havde da Drengen gjort?

Ingen Verdens Ting! ... og iforgaars skal Pigen op efter Tørv, og li'som hun vil ned igjen ta'er han og kyler hende ned af Trappen med Hovedet lige mod Hjørneskabet!

- Gud bevares! men hvad havde da Pigen gjort?

Ingen Verdens Ting!


Se tegning

- En lille halv Kop, Herr - - ?

- Nei tusind Tak.


Se tegning

- Ja, antager De ikke ogsaa det? at et Indtryk der griber os saa at sige med Lynents Hurtighed, i Sandsningens første Moment, er en reen psychisk Virksomhed?


Se tegning

- Vil De tage til Takke hos os til Middag?

- Med Fornøielse! maa jeg spørge: hvad Tid - - ?

- Ja min Mand vil rigtignok overmaade gjerne spise præcis Kl. 2.

- Naar jeg altsaa kommer saadan henimod tre - - ?


Se tegning

- Hun vil maaskee engang erfare, hvorledes jeg stod her mangen en Aften og glædede mig ved Tanken om at være hende nær uden at hun anede det.


Se tegning

- Alias! Jeg kan ikke vide, hvor Nogen vil la' sit Barn døbe Alias; hvem man hører hedder Alias har altid stjaalet eller slaaet Nogen ihjel eller underskrevet falske Dukkementer og løbet væk med dem.


Se tegning

- O, Frantz! Dine bebrejdelser ere grusomme. Naar Du vidste, hvormeget jeg har lidt ved vor lange Adskillelse! Lad os være fornøiede nu, da vi endelig gjensees, og ikke forbittre os de faa Øieblikke. - -


Se tegning

- Nei min Ven! det er forgjeves at jeg søger Adspredelse. Sorger og Bekymringer af enhver Art høre til Dagens Orden og gjøre mig uskikket til at nyde Fornøielser. Graven! min Ven, det er mit eneste Haab.


Se tegning

En Musikus gaaer hen i Orchestret, hvor han ved Slutningen af 2den Act skal slaae et Slag paa Gongongen.


Se tegning

Den unge Frøken Muggs har røbet musikalsk Genie ved at spille "Den tappre Landsoldat" med een Finger. For at saadanne Evner ikke skulle lades udyrkede, bliver hun dagligt af sin Moder og Lærerinden ledsaget til Fortepianoet for at modtage Underviisning i Musik.


Se tegning

- Naa kjere Ven! det glæder mig at Du er kommet lidt op idag.

- Ja, jeg har endogsaa gaaet Haven to Gange rundt med min Kone. Frøknerne herinde skal idag have Klaverstemmer — jeg blev meget oplivet ved at høre det; for saalænge han sidder og stemmer, pleie de ikke at musicere.


Se tegning

- Brava! brava! det var en meget smuk Composition! Var det ikke noget af Beethovens Cis-mol Qvartet?

- Gud, nei! jeg gnider blot Tangenterne af med en ulden Klud!


Se tegning

- Mo'er! Petrine stjæler af Kammerraadens Pindebrænde og kommer det i vores Kakkelovn!

- Stjæler — hvor kan du faae saadanne afskyelige Ord i Din Mund! Troer Du Herr Sommerfelt bryder sig om et Par Fyrrepinde?


Se tegning

- Lille Petrine, har De ikke seet en Stump Seilgarn, som laae paa mit Bord?

- Jeg! Seilgarn? Nei, saa lad mig synke i Graven i dette hellige Øieblik! Ikke det Gud har ladt skabe har jeg rørt inde i Herrens Værelse!


Se tegning

- Men snart daled Solen bag Cordillerernes mægtige Høider, og den pragtfulde tropiske Himmel blev i et Nu fremtryllet for vore Blikke, medens Cotopaxi ... - Undskyld! Hør Stine, tag mig Skuffen af Natbordspeilet og den ene Lysestage, men vælt ikke Natlampen, hører Du? - medens Cotopaxi udslyngede den glødende Lava, der med ustandselig Magt bugtede sig frem i Keglens Furer. Mægtige Skaber! hvor opløftende - Stine! sæt ogsaa Smørasietten til Varmen. - hvor opløftende er ikke selv Dit Ødelæggelsens Værk!

- Det var en deilig Beskrivelse! Aa, læs om igjen, kjere Fredrik.


Se tegning

- Jeg har taget Kjøkkenstolen fra hende, men nu har hun ham siddende paa Huggeblokken. Forleden,mens jeg og min Mand er ude, sidder min Datter i Mørkningen i Sofaen med sin Forlovede. — De sidder ganske stille — naturligviis — og saa hører de at Pigen trækker Kjeresten ind i Kjøkkenet, og har ham drivende der i over halvanden Time! Det er dog ved Gud mere end man bør taale i et ordentligt Huus!


Se tegning

- Ja, det har Fruen ved Gud Ret i; saadan et urimeligt Herskab har jeg rigt'nok aldrig havt.

- Hvormange Retter gi'er hun Jer?

- Tre, baade de Hellig og de Søgne; for hvad den Ting angaaer, det forstaar sig, Gud bevare's!

- Kommer han, Kammerjunkeren der noget?

- Ja, Frue, hver Dag; og naar det kun er een Gang, kan vi gjerne skrive Kors paa Døren.

- Uh! men hør min Pige, Du skulde ellers ikke løbe om og føre Sladder om Den Frue ... eller Madame er hun da!


Se tegning

- Urtekræmmerens Ferdinand tog mig hen til forhøiet Priis. Jeg saae Mazbek — hvor det er deiligt, og hvor hun spiller! Jeg kan ikke begribe hvor Nogen gider seet de Stykker, der skal grines af; er det noget at gaae hen for? Man har Griin nok hjemme, naar Fruen slipper Herren ud i Kjøkkenet for at gjøre Qvalm over Ingenting; (hvad der skal til, det skal til, og Tørv er' ikke drøiere fordi Læsset koster mer' end mens den forrige Pige var her).


Se tegning

- Hør nu, søde Malle, sig mig Din Mening ganske oprigtigt! Er det ikke en frivillig Sag om han vil gi'e de 250 eller ikke: jeg tvinger ham jo ikke dertil?

- Du tvinger vist Ingen til at gi'e Dig Noget kjere Johan, dertil er Du altfor ædel og uegennyttig.

- Og Skavanken, den behøver jeg da ikke at tale om?

- Du veed jo slet ikke om Hesten feiler noget, Du troer det jo kun.

- Ja, ikke sandt? jeg kan jo ikke see Dyret indvendigt! Godnat, Du er en sød Kone, Godnat!


Se tegning

En Oblatæske, et Speil, en Filtsaal, en Hudibras, Gummiplaster, Christi Efterfølgelse, Redekam, kongelig Obligation, Kaskjet, Emilie-Polka, Knibtang, Næ'fuld Brystsukker, Lampesax, græsk Lexicon, Haglpung, Sextant, Skrabnæsespil — og alt det i een bunke ovenpaa min Tyrolercither, — det kalder min Kone: at rydde op!


Se tegning

- Tak, søde Johannes! men det maa Du love mig: ikke at gi'e mere end 7 Mk. for Alenen.


Se tegning

- Nu har jeg i 4 Timer søgt efter mit latinske Lexicon ... endelig finder jeg det liggende lige for Næsen af mig.

- Var der noget Du vilde søge i Din latinske Lexicon?

- Ja vist var der — men nu har jeg Pinedød glemt, hvad det var!


Se tegning

- Nu bliver Spørgsmaalet, om jeg skal tage min blaa Atlaskes Vest eller den broderede sorte.


Se tegning

- Rid længere borte, Du! vi er' jo et heelt Regiment.


Se tegning

- Det var nok Dig, der kaldte mig Fisk, hvad?


Se tegning

Tambourdrengen gratulerer Nytaar og giver sin Sjels Udvalgte en Present paa Hiørnet af Sølvgaden og Kronprindssessegaden.

- Ha jeg stollen det? Det er nu fahlymæ Løgn. Verre nu see du kan holde Kieft og barestens inte lægge Mærke!


Se tegning

Forræderen paa iilsomst Fjed / Er flygtet bort, vi maa afsted! /
Skal vi ham snart indhente, / Er der ei Tid at vente.

Afsted, afsted paa iilsomst Fjed! / Paa iilsomst Fjed afsted, afsted! /
Afsted, afsted, afsted, afsted! / Afsted, sted, sted, Afsted, afsted!


Se tegning

- Ersi Du!! Treogtreds han blev skrevet!

- Det er nu Løgn! ... hvafor?

- Fordet han pifter i Fingrene.


Se tegning

- Gav du ham paa Tæven? — Aa! -

- Ja aa! Troer Du, han hadde ladt væt og mule Dig, hvis han hadde væt større?


Se tegning

- Æddu tosse Dreng! Du staaer nu og vælter Rakvirket!


Se tegning

- Jeg skal nok sige til min Fa'er, at Du gaaer og synger, jeg er en Tyveknegt.

- Synger jeg at Du er en Tyveknegt?

- Ja Du gjør.

- Det var jo inte om Dig.

- Jo, det var!

- Er der da ingen andre end Dig der hedder Frederik?

- Nej, der er inte!


Se tegning

- Ja, først slo' jeg føst — men saa slo' han føst!!!


Se tegning

- Hvor tør Du vove at skrive med blaat Blæk? Din ugudelige Krabat! Troer du Dine Forældre koste saameget paa Dig for at Du evigt skal volde dem Kummer og blive et Udskud af det menneskelige Samfund?


Se tegning

- Men Barn dog! har du slæbt Din Dukke med i Kirke?

- Ja søde Mo'er! jeg vil vide hvad Amalie synes om den ny Præst.


Se tegning

- Du maa vænne Dig af med saaledes at oversee Personer, som Du seer jeg viser Opmærksomhed. Den, der ved sine grundige historiske Arbeider har vundet et europæisk Navn, fortjener, at Du ikke sidder i hans Nærvζrelse og tygger paa Dit ... (hvad er det Du har i Munden, Knaldeviskelæder?) men at Du idetmindste et Øieblik lægger det tilside, reiser Dig op, og siger ham et Par forekommende Ord


Se tegning

- Gus! Barn, Du staaer jo og bliver ganske vaas!


Se tegning

- Hvor har Du fra?

- Der fra: Imidlertid ...

- Naa: Imidlertid ...

- Imidlertid gjorde Svend Tveskiæg idelige Indfald i Norge, hærgede Landet, og ...

- Hærgede Landet ... hvorpaa var det han hærgede Landet?

- Paa det Grusomste, og forledet af den ærgjerrige Jarl Hakon, lod han Hagen Adelsteen myrde ved snedige Drabsmænd ... -


Se tegning

- Men kjere Madam ...

- Jo, min Herre, det nytter ikke De nægter det: det er Dem, der har givet ham tre Honningkager til at fordærve Barnets Mave. Forleden lod De ham slaae Deres Barometer istykker ... hvorlet kunde Barnet ikke have faaet et Glasskaar i Øinene; og endnu igaar puttede han Deres ene Gummigalosche i kakkelovnen og forbrændte tre Fingre. Jeg maa forbyde ham at besøge Dem!


Se tegning

- Pjanke? Hvorfor kalder Du Barnet for Pjanke?

- Dyr! Hvem siger Pjanke? Kan Du inte høre jeg siger: Be-jan-ga, for saadan hedder nu Tøsen

(note: Bianca)


Se tegning

- Taabelige Dreng! ligger Rom i Vestindien? Rom er jo Hovedstad i Italien og Pavernes Residents.


Se tegning

- Siig mig, hvad kan man slutte om to Størrelser, der ere lige store med en og samme tredie?

- At ... At ... de inte er større end hverandre og heller inte mindre.

- Nu snakker Du hen i Taaget. Kan Du No. 17 besvare mig dette Spørgsmaal?

- At ... naar to Størrelser er ligestor med en og samme tredie saa er de indbyrdes ligestore!

- Fuldkommen rigtigt. Flink Dreng den No. 17, det er en lille Jokumsen, Søn af Kirkeværgen, De veed.


Se tegning

- Ja Fa'er, det kan have været rigtigt i Din Tid; men husk paa at Verden ikke staaer stille. Hvad der i vore Dage passer sig og ikke passer sig, det troer jeg nok, jeg bedre kan have en Mening om end baade Du og Onkel!


Se tegning

- Hun er kjøn - pyh! - men hun er ækel affekteret; Folk skal være naturlige i deres Væsen, det er det første.


Se tegning

- Veldædigt Øiemed, det er godt nok; men jeg la'er ikke mine Døttre demoralisere til Fordeel for det druknede Skibsmandskab! Hvor kan det falde Jer ind at ville paa Maskerade?

- Ja eller: bal en masque! Onkel Hendrik siger at man godt kan være anstændig, naar man selv vil. -


Se tegning

Sophie interesserer sig ikke for deres Samtale om Mathematik.


Se tegning

Blandt Sophies mange Pligter er det ikke den letteste at læse Feuilletonerne i alle Blade.


Se tegning

Paa et Besøg i en af Fyens Stæder, søger Sophie at omvende nogle Præster til Christendommen.


Se tegning

- Hun! lokket mig til sig? Gud naar Du blot kjendte hende, hun er Blidheden og Aabenhjertigheden selv. Det var det samme om Du gjorde mig ulykkelig, men jeg kan ikke udholde at hun skal lide. Og jeg veed hun elsker mig rædsomt.


Se tegning

- Saae Du, Caroline? Han lod skuldre! Vil du nu troe at han mener det alvorligt?


Se tegning

- Goddau! er det Dig Maren?

- Er det dig Oul?

- Ja det er. Er du ein i Kjeunhahn idau?

- Ja jæ æ kommen ein mæ Ahns.

- Den Gahml mot' da till' ed.

- Jao! hva ska man seih, ded sko no sodden væhr.

- Jao!

- Ja adiøs, Oul!

- Naa adiøs, Maren!


Se tegning

- Ordsprogsleg! Vi vil lege Ordsprogsleg! Thomas, Du maa finde paa Noget.

- Ja kjere Thomas, kom med et Ordsprog; Du kan saa udmærket!

- Aa, ja! søde Thomas, skynd Dig, faae en Idee!


Se tegning

- Nei, min Dreng! gjem Du Dine 8 Skilling, saa la'er vi Konen beholde sine Apelsiner.


Se tegning

- Gud! stødte De Dem?


Se tegning

Søg ikke paa utilbørlig Maade at hæve Dig over Dine Jevninge; thi da vil Ondskab og Avind finde Dig magtesløs i Kampen, og omsider nedstyrte Dig fra Din Storheds Tinde.


Se tegning

- Venskab er dog det Eengelige - - Fanden og hele hans Armee raspe i fruentimmerne!

- Ja Venskab! Vi er rigtige Venner!

- Vilde du dø for mig?

- Om jeg vilde dø for Dig? jeg tørster efter en Leilighed til at vise Dig det.

- Tørster du? jeg begynder ogsaa at blive et Gran tørstig.


Se tegning

- Der sku' Du seet et Syn! Det var Tvermoses lille Nicolai han trimled' i Rendestenen med Fløils Bluse paa og hvide Buxer og et Stykke Franskbrødssmørrebrød i hver Haand. Hvad han inte var pæn, det blev han da!


Se tegning

- Wenn mir ein Mädchen recht gefällt, Dann hilft kein Widerstreben - -


Se tegning

- Gud! Caveline! hørte Du hvad han sæh?


Se tegning

Disciplin


Se tegning

Aandsnærværelse

- Hele Bataillonen — Holdt!


Se tegning

Jürgensen rider ud paa Kjøbmand Quists Gedebuk for at invitere Honoratiores i Svendborg til en Skovtur.


Se tegning

Gysse bliver født.
 

Født Gysse blev paa Christianshavn,
Ham Provsten Schack gav Gyssenavn.

Se tegning

Gysse volder sin Moder megen Sorg.
 

Det ømme Moder dybt bedrøver,
At Gysse endnu Blee behøver.

Se tegning

Gysse synes, at det snart maa være Spisetid.
 

Saa saare Frokosttid er omme,
Han venter Middagsmadens Komme.

Se tegning

Gysse debuterer uden selv at vide det.
 

Al Publikum staaer taust henrykket,
Da Gysse spiller med i Stykket.

Se tegning

Gysse sidder stille under Bordet og agerer fraværende, efter at have fremvirket det, der giver Selskabet Mistanke til hverandre indbyrdes.
 

Mistroe ei uden Grund din Næste;
Men tænk, saavidt du kan, det bedste.

Se tegning

Gysse skal dyrke Videnskaberne.
 

Her Gysse bliver ført til skole
Iklædt sin nye Bluse-Kjole

Se tegning

Gysse møder paa Hjemveien fra Skolen en Dreng, der faaer Lyst til at prygle ham, fordi han seer moersom ud; men Gysse seer saa roligt paa Drengen, at denne ikke tør begynde Angrebet.
 

Ved roligt uforfærdet Mod
Man ofte Faren overstod.

Se tegning

Gysses Moder har forbudt ham at linge i sine Buxer i skolen, og Gysse var undertiden en lydig Søn.
 

En Lomme med Lakris og Sukker
Til Gysses Nytte sig oplukker

Se tegning

Bedstefaders Kudsk bringer en Kalkun, en Skinke og en Hundehvalp. Dette er Sultans første Indtrædelse i Familien.
 

Her seer man Sultan komme an
Beladt med Skjønhed og Forstand

Se tegning

Drengene i Skolen løbe omkaps - Gysse bliver staaende til de komme tilbage, overveiende at han saaledes vil komme ligesaavidt som de andre med ringere Ulejlighed.
 

Man seer at Gysse veed Besked
om jordisk Gjernings Vigtighed.

Se tegning

Læreren faar en Bog i Hovedet. Gysse er den eneste, som synes ikke at lægge Mærke dertil.
 

Her Gysse heel andægtig skriver
Med hidtil ukjendt Lyst og Iver.

Se tegning

Gysse lader Selskabet vide, at han skal gjøre Æ.
 

Den Sensation er meget stor,
Som Gysse gjør med 4 Ord. -

Se tegning

Gysse anmoder sin Fader om Penge til v. Dinters Menageri
 

Ved siden af hvor Gysse boede,
De vilde Rovdyrs Telte stode.

Se tegning

Gysse søger at tiltrække sig van Dinters Opmærksomhed: -
 

Han venter taus i samme Stilling,
I Haanden har han 8te Skilling.

Se tegning

Gysse er kommet paa Skolebal.
 

Med Ynde og Behændighed
Han dansed' Salen op og ned.

Se tegning

Gysse har fleere Gange besøgt van Dinters Menageri. Tigeren troer omsider at skylde Gysse en Gjenvisit.
 

Af dette Billed kan man lære,
At Høflighed kan og besvære -

#7
Se tegning

Ved sit sidste Besøg hos van Dinter før dennes Afreise, aabner Gysse Burene for Dyrene. I den almindelige Forvirring bliver han selv kastet i et Abebur - og falder i Søvn. -
 

Den som vil andre Frihed Skjenke
Maa ofte sukke i en Lænke.

Se tegning

Gysse er kommet med v. Dinter til Petersborg. Czaren bemærker ham og siger: Das Ding har ja beynahe menschliche Gestalt.
 

Herr Gysse med v. Dinter reiser;
Befries af store Ruslands Keiser.

Se tegning

Et af Dyrene hos v. Dinter har bemægtiget sig Gysses Papirer og hans Dragt og melder sig hos forældrene, der dog ikke lader sig skuffe.
 

Dens Dragt og venligt ømme Blikke
En Moders Øie skuffer ikke. -

Se tegning

Gysse har forladt Menageriet, er af Keiseren bleven udnævnt til Menneske og har ladet sig forfærdige en passende Klædedragt.
 

Nu er han russisk Undersaat,
Han boer i Keiserens store Slot.

Se tegning

Gysse er bleven Medlem af Staatsraadet.
 

Herr Gysse megen Nytte stifter,
Med Skjemt og Viisdom stadigt skifter.

Se tegning

Gysse bliver sendt som General en chef mod tyrkerne. Han lader Armeen marchere over Prut.
 

Bagved han lader ligge Prut,
Og gaaer mod Tyrken resolut.

Se tegning

Efter at have sagt jacta est alea, kommanderer han Frokosten frem; og er selv den første til at angribe.
 

Han huskede, hvad Wessel qvad
Om Helte, og om Øl og Mad.

Se tegning

Sultan har fundet Gysse ved hjælp af Lugten.
 

Fra Hjemmet Sultan løs sig river
og sig til Rusland flux begiver.

Se tegning

Gysse leverer Tyrkerne det blodrige Slag ved Krabuljew, i hvilket Sultan udmærker sig og bliver ophøiet i Adelstanden under Navnet Sulle von Sultentand.
 

I Kampe-Tordens Bulder-Brag
Med Ro han leder seirrigt Slag.

Se tegning

Gysse lader sig underrette om Tabet, hvilket paa russisk Side er to Mand deels Saarede deels Faldne, mendens tyrkerne have mistet den hele Armee og Størstedelen af de ægyptiske Hjelpetropper, som dog formedelst Modvind ikke havde været tilstede.
 

Her veltilfreds man skuer Helten;
Stor Appetit man faar i Felten.

Se tegning

Gysses Indtog i Constantinopel igjennem den høie Port. Sultan mærker strax paa Lugten, at der nylig har været en anden Sultan.
 

Herr Sultan gjør paa høien Port,
Hvad mangen Sultan før har gjordt.

Se tegning

Gysse lader alle Hantyrker springe over Klingen.
 

Med Huldrig-blide Naadens blik,
Han følger gammel Krigerskik.

Se tegning

Gysse slutter Fred med Soliman, og uagtet sin overvættes Tapperhed giver Sulle v. Sultentand sit Samtykke.
 

Nnu Fredens Due dem omsvæver
Med Olieblad i Sine Kjæver.

Se tegning

Ledet af taknemlig Iver, vil Soliman udnævne Sultan til sin første Eunuck, hvilken Æresbevisning denne dog paa det bestemteste renoncerer paa.
 

Her Sulle helt hos Gysse bliver
Og Æresporten stolt opgiver.

Se tegning

Gysse bliver efter Hjemkomsten til Petersborg inviteret til The hos Czaren, men forløber sig i den Grad, at han lægger Haand paa et Stykke Smørrebrød, smurt expres til Czaren med Schatolost paa. - Gysse falder i Unaade, da Keiseren ikke kan lade det hengaae.
 

Ved Dyd man Jordens Store vinder
Men ikke deres Naade binder.

Se tegning

Gysse er kommen til Sibirien, hvor han finder det meget koldt.
 

Herr Gysse har nu maattet flytte
Til, fordum, Marchal Münnick's Hytte.

#8
Se tegning

Gysse vaagner frysende i Buret hos v. Dinter. Reisen havde været en Drøm. Men hvad der var sandt var, at man havde taget Klæderne af ham for et Syns Skyld.
 

I Abens Bur han vaagner op,
Mens nys han stod paa Ærens Top.

Se tegning

Gysse har søgt Trøst i et Kirsebærtræ. Da han kommer i Skole spørger Læreren: Hvorledes smagte Kirsebærrene? Gysse begriber ikke, hvor han har faaet det at vide fra.
 

Som fast alvidende han ærer
herefterdags sin Skolelærer.

Se tegning

En Vinterdag er Gysse kommen paa Glidebane. Det viser sig ved denne Leilighed, at han er keitbenet, hvilket man indtil da ikke havde anet.
 

Han glider, mens han vandrer hjem,
Den venstre Fod han sætter frem.

Se tegning

Gysse falder paa Glidebanen og støder sig slemt paa noget Kandissukker, som var gjemt i hans Baglomme.
 

Som han ifærd var med at rende
Han falder stødende sin Ende.

Se tegning

Reservelægen paa Fredriks Hospital lytter med Hørerør, men finder, at Lydene ere normale og at intet er i Uorden.
 

Paa Hospitalet blev han bragt
Og paa et Bord tilskue lagt.

Se tegning

Fastelavnsmandag 1844 var det, at Klassens Ypperste vare samlede til Concours. Det kom an paa, hvem der kunde lade de fleste gaae i en given Tid. Gevinsterne tilveiebragtes ved Sammenskud.
 

Til Kappelyst concourser stemme;
De Videnskab og Kunster fremme.

Se tegning

Gysse gaaer hjem fra Concoursen beriget med 6 Honningkager, en Voxstabel, 2 Stykker Kandis, et Skaft til Staalpenne og et Knaldeviskelæder.
 

Beskedenhed i Hjertet boer,
Og derfor er han dobbelt stor.

Se tegning

Drengene kappes om at komme til at holde gysse under Armen paa Gaden.
 

Ved Storhed man sig gjerne fryder
Og Glansen af dens Straaler nyder.

Se tegning

En Redaktør noterer, at der paa et Sted, som han betegner, er en, alt andet end Vellugt udbredende, Sluse, og agter i Næste Nummer at opfordre forskjellige vedkommende og uvedkommende Autoriteter til at lade Slusens rense.
 

En nyttig Sag blev fremmet ved
En Daad paa rette Tid og Sted.

Se tegning

-Fa'er! Er det Verdenshavet?

- Nei, lille Gysse, det er Frederiksholms Kanal.
 

Naar han i Skolen lærte noget,
Saa lærte han ei hen i Taaget.

Se tegning

Ta' Dig nu snart ivare Dreng, at der inte kommer en Fisk og bider Dig i den anden Ende af Snøren.
 

I første Øieblik han troer,
At nogen Fare forestaaer.

Se tegning

Gysse begriber ikke hvorfor Christian 2den satte Rumpeskat paa Kreaturernes Hoved (Holberg 15de Bind 438).
 

Det synes ham, den Skik er lumpen,
At Ho'det yde skal for Rumpen.

Se tegning

Sultan er bleven gammel og aflægs. Den boer nu paa Bedstefaders Præstegaard, hvorfra den daglig besøger Kjøgelandevei for at klø Ryggen imod Smaastenene.
 

Sultan har trukket sig tilbage
I Fred paa sine gamle Dage.

Se tegning

Da Sultan blev mere lidende, besluttede man at dræbe ham; men Ingen havde Hjerte til at gjøre det. Endelig paatog Hjelpelæreren sig det i Haab om ved denne Daad at gjøre Indtryk paa Huusjomfruen. Og saaledes døde Sultan. Men Huusjomfruen foretrak dog alligevel Capellanen, skjøndt denne nylig havde faaet Præstekald i en fjern Egn.
 

Svalt under Nøddebuskes Løv
Begravet ligger Sultans Støv.

Se tegning

Gysse blev, ligesom Andre, confirmeret, og viste den for Confirmanter stadige Trang til at vide, hvad Klokken er.
 

Da Gysses Skjøder voxte frem
Forlod han snart sit Barndomshjem.

Se tegning

Gysse drager ud for at prøve Verden.
 

Til Gysse sige vi Farvel
Og ønske ham alt muligt Held.

Ende.

Introduktion   |   English Summary   |   Retur